Při léčbě běžných bolestí (bolest hlavy, migréna, bolest zad, bolest zubů, menstruační bolest apod.) je bez doporučení lékaře, u volně prodejných léků, nejvyšší povolená dávka ibuprofenu 1200 mg denně (pro dospělé a dospívající od 12 let). S tímto dávkováním, které je uvedeno v každém příbalovém letáku, nebylo pozorováno žádné zvýšené riziko srdečního infarktu a cévní mozkové příhody.

Nesteroidní antirevmatika (NSA), včetně ibuprofenu, jsou v odborných doporučeních pro léčbu akutní bolesti řazeny mezi léky první volby1,2. Ibuprofen je uznávaná a široce používaná léčivá látka s analgetickým a protizánětlivým účinkem, která má své nezpochybnitelné místo při samoléčbě běžných bolestí.

Léky s účinnou látkou ibuprofen, jako všechny léčivé přípravky schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), splňují přísná kritéria na kvalitu, bezpečnost a účinnost, která jsou požadovaná naší a evropskou legislativou. Riziko nežádoucích účinků existuje u všech léků, zejména u volně prodejných léků je však požadavek bezpečnosti zásadní. Příznivý léčebný účinek ibuprofenu jednoznačně převažuje nad možnými riziky spojenými s jeho užíváním. Je důležité, aby pacienti věnovali pozornost všem údajům uvedeným v příbalovém letáku a léky užívali v souladu s doporučenými postupy.

Pokud jsou léky ze skupiny NSA používány na předpis tj. na doporučení lékaře, užívají se obvykle vyšší (až dvojnásobné) dávky a často i dlouhodobě. Celoevropský průzkum poukázal na to, že užívání vysokých dávek ibuprofenu (2400 mg denně a více) může souviset s mírným zvýšením srdečně – cévních příhod. Riziko při užívání vysokých dávek ibuprofenu je podobné jako riziko pozorované při užívání některých jiných nesteroidních antirevmatik. O této skutečnosti je veřejnost dlouhodobě informována. Je doporučováno, aby byly všechny léky podávány v co nejnižší účinné dávce a po co nejkratší dobu potřebnou pro léčbu zdravotních obtíží.

Závěry Evropské lékové agentury (EMA) nicméně upozornily i na skutečnost, že žádné zvýšené riziko srdečně – cévních příhod nebylo pozorováno u ibuprofenu v dávkách do 1200 mg denně, což je nejvyšší perorální dávka obvykle užívaná u volně prodejných léků v Evropské unii3

Reference:

1/ Marková J. et al. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře – bolest hlavy. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2007.

2/ Doležal T. et al. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře – bolest. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2008.

3/ Updated advice on use of high-dose ibuprofen [online] [cit.27-10-2016]: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/05/news_detail_002337.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Ibalgin® 400 mg je lék k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.